ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
ЗАКОНИ
 
 
 
08.5.2015 | Закон за административни службеници
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014 и 48/2015).
 
 
08.5.2015 | Закон за инспекциски надзор
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/2015).
 
 
08.5.2015 | Закон за водите
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013 и 180/2014).
 
 
08.5.2015 | Закон за заштита на природата
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004; 14/2006; 84/2007; 35/2010; 47/2011; 148/2011; 59/2012; 13/2013; 163/2013 и 41/2014).
 
 
08.5.2015 | Закон за животна средина
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014 и 44/2015). Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 151/2005 и 233/2005 од 21.06.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2006, У. бр. 154/2005 од 13.09.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2006, У. бр. 152/2005 од 28.09.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/2006 и У. бр. 146/2009 од 23 декември 2009 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/2010. Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2009).
 
 
08.5.2015 | Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014).
 
 
03.11.2015 | Предлог Закон за инспекција во животната средина
Предлог Закон за инспекција во животната средина
 
 
22.3.2016 | Закон за инспекција во животна средина
Предлог на закон за инспекција во животна средина За повеќе информации консултирајте ја веб страницата на Единствениот национален електронски регистер на прописи во Република Македонија https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=XAG6m2d1sVrNrgMwCdObmQ== Коментари и сугестии: D.Blinkov@sei.gov.mk
 
 
01.10.2016 | Предлог закон за инспекција во животна средина
Предлог закон за инспекција во животната средина
 
 
18.2.2020 | Чек листи со бодирање согласно закони ZV, ZZS, ZP
 
 
07.4.2020 | УПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО МЕДИЦИНСКИОТ ОТПАД КОЈ СЕ СОДАВА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
 
 
10.4.2020 | Информација за екоинцидентот во Вардар
 
 
22.6.2020 | Информација до сите медиуми
 
 
22.6.2020 |
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za zastita od bucava vo zivotna sredina_v2
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za vozila_DIZS_v2
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za upravuvanje so otpadot_DIZS_v2
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za upravuvanje so EEO i OEEO_DIZS_v2
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za upravuvanje so baterii i akumulatori i otpadni baterii i akumulatori_DIZS_v1
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za snabduvanje so voda i otpadni vodi_DIZS_v1
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za mineralni surovini_DIZS_v2
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za kvalitet na ambientniot vozduh_v2
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za kontrola na opojni drogi i psihotropni supstancii_DIZS_v1
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za kontrola na emisii od ispralivi soedinenija kaj benzinite_DIZS_v1
 
 
24.6.2020 | Lista za proverka_Zakon za GMO_DIZS_v1
 
 
24.6.2020 | Finalen draft_Lista za proverka_ZUPOP_DIZS
 
 
22.7.2020 | Информација за јавноста
 
 
26.4.2022 | Закон за инспекциски надзор во животната средина / Ligj i mbikqyrjes së inspektimit mjedisor
 
 
28.3.2024 | Правилник за постапување со подароци
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022